logo_zwart

Kies een rundvleespakket of stel zelf samen vanaf € 34,99 Bevroren thuisbezorgd of afhalen in Lutten (OV)

Algemene voorwaarden

Van:

MasterMeat
Lutteresweg 7
gevestigd en kantoorhoudende te Lutten
hierna te noemen: Leverancier

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: de Leverancier van de algemene voorwaarden (MasterMeat).
Klant: de wederpartij van Leverancier.
producten: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Leverancier en een Klant waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk door Leverancier aanvaard, zijn de door Klant gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 3 Offertes en overeenkomst

 1. Alle door Leverancier opgemaakte offertes, worden kosteloos en vrijblijvend door Leverancier verstrekt. Offertes zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De met de offerte gepaarde kosten voor eventuele bemonstering zijn voor rekening van de Klant.
 3. De prijs in de genoemde offertes zijn vast, uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. De overeenkomst komt tot stand doordat Klant het aanbod van Leverancier schriftelijk aanvaart, of middels een directe betaling via de website “www.mastermeat.nl” van Leverancier.
 5. Wijzigingen van en/of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk en alleen plaatsvinden met wederzijds goedvinden.
 6. Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of zaken, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of zaken niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Indien in de overeenkomst tussen beide partijen wordt afgeweken van de algemene leveringsvoorwaarden of de overeenkomst is in strijd met de algemene leveringsvoorwaarden dan prevaleert de overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen van Leverancier

 1. Leverancier draagt zorg voor een doeltreffende kwaliteitsbeheersing en dient te kunnen aantonen op welke wijze de kwaliteit van deze product(en) is gewaarborgd.
 2. Leverancier voldoet aan de minimumeisen vanuit relevante hygiënecodes ten aanzien van inrichting en hygiëne, zoals gesteld in de warenwet en./of op basis van deze wet gebaseerde besluiten en overige nationale, Europese of Internationale richtlijnen.
 3. Het is Klant te allen tijde toegestaan om de productieruimten, vervoersmiddelen van de Leverancier op hygiëne te controleren. Op verzoek van Klant dienen er bacteriologische onderzoeksresultaten getoond te kunnen worden van door Klant aangegeven producten. Kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant.
 4. De door de Leverancier geleverde producten zijn vrij van vreemde voorwerpen, verontreinigingen, voor de gezondheid schadelijke stoffen en voldoen aan alle microbiologische richtwaarden en aan de etiketteringswet EU Verordening 1169/2011 (Voedselinformatie aan consumenten).
 5. Leverancier garandeert dat de producten bij levering conform wettelijke eisen zorgvuldig en correct verpakt zijn. Voorzien van een THT- of TGT-datum met uitzondering van onbewerkte aardappelen, onbewerkte groente, los fruit en brood.

Artikel 5 Levering

 1. Leverancier is gehouden om de producten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van levering op de overeengekomen plaats en tijdstip te leveren.
 2. De tussen Leverancier en Klant overeengekomen levertijd, danwel tijdstip van levering geldt als een fatale termijn, behoudens overmacht.
 3. De overeengekomen levertijden zijn steeds te beschouwen als onherroepelijke termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Leverancier dient de producten op de overeengekomen afleveringsdatum en plaats af te leveren. Indien Leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn verplichtingen jegens Klant tijdig na te komen, dan is hij verplicht Klant hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 5. Leverancier is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in de orderbevestiging, geschieden leveringen ‘franco huis’ koper.
 7. Met uitzondering van de levering van langer houdbare producten dient Leverancier in staat te zijn om op verzoek van de Klant tenminste op donderdag, vrijdag of zaterdag te leveren. Klant en Leverancier bepalen in onderling overleg de leveringsfrequenties.
 8. Klant inspecteert binnen 12 uur na aflevering de levering met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid om zo vast te stellen of de producten voldoen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Voor versproducten geldt een termijn van 1 uur na aflevering.

Producten die niet volledig voldoen aan de eisen van Klant of afwijken van de overeengekomen aard, staat, hoeveelheid en/of kwaliteit kunnen door Klant worden afgekeurd. Klant zal schriftelijk melding maken van de afkeuring aan Leverancier. De kosten en risico van retourneren komen voor rekening van de Klant.

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering via de website “www.mastermeat.nl” van Leverancier. Indien de een directe betaling via de website “www.mastermeat.nl” van Leverancier, niet tot stand gekomen blijkt te zijn zal de Leverancier aan de Klant alsnog een factuur verstrekken met een betalingstermijn van 8 dagen.
 2. Na het verstrijken van 8 dagen na factuurdatum, dan wel 8 dagen na levering, is de Klant in verzuim. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 ½ % per maand; tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Klant jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier omstandigheden ter kennis komen, die Leverancier goede grond geven te vrezen, dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien Leverancier de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is, is de vordering van Leverancier op Klant direct opeisbaar.
 5. In de in lid 3 en 4 genoemde gevallen is Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Klant, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau alsmede alle kosten voor juridisch advies en bijstand. In ieder geval is de Klant het volgende verschuldigd:
 • over de eerste € 2.500,– 15%
 • over het meerdere tot € 5.000,– 10%
 • over het meerdere tot € 10.000,– 5%
 • over het meerdere tot € 100.000,– 1%
 • over het meerdere 0,5%.
 • met een minimum van € 40,–
 1. Indien Leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. Onder de in lid 1. bedoelde kosten vallen eveneens die kosten, die gemaakt worden voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met Klant, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van Klant te verkrijgen.
 3. In geval van een gerechtelijke procedure is Klant gehouden de onder lid 3. bedoelde kosten te voldoen. Deze kosten zullen als eis bij dagvaarding worden opgevoerd.
 4. De voldoening van de onder lid 3. bedoelde kosten staat los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 8 Opzegging

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst met een repeterend karakter, kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.
 2. Opzegging door Klant dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Artikel 9 Klachttermijn en Garantie

 1. Klachten over de geleverde producten worden door Klant binnen 24 uur na aflevering van de levering schriftelijk gemeld aan Leverancier. Voor versproducten geldt een termijn van 6 uur.
 2. Indien een klacht gegrond is en de geleverde producten niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zal Leverancier de producten voor zijn rekening en ter keuze van Klant op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij Klant de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 4. Leverancier staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten (e.e.a. overeenkomstig de geleverde specificaties).
 5. De garantieverplichting van Leverancier vervalt
 6. wanneer Klant zelf wijzigingen in het geleverde verricht of
 7. door derden laat verrichten of
 8. wanneer het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt of
 9. op naar het oordeel van Leverancier onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 10. De garantie geldt slechts wanneer Klant aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook, jegens Leverancier heeft voldaan. Het voldoen aan de garantieverplichting als hersteller geldt als enige en algehele schadevergoeding.
 11. Klant is niet gerechtigd tot het doen van een andere vordering tot schadevergoeding.

Artikel 10 Recall

 1. Indien een van Partijen bekend wordt met een gebrek in de geleverde producten (inclusief verpakkingen), dan dient deze Partij de andere Partij daar onmiddellijk over te informeren, onder vermelding van:
 2. Het soort gebrek;
 3. De getroffen producten;
 4. Alle andere informatie die van belang kan zijn.
 5. Partijen zullen vervolgens in overleg alle, gezien de omstandigheden, noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat het produceren van producten wordt stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij klanten van Leverancier) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts Leverancier is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Voor zover van toepassing zal Leverancier bij deze beslissing meewegen dat zij producten, waaronder levensmiddelen, van hoge kwaliteit op de markt brengt en daarbij een reputatie te beschermen heeft. Klant dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen en, voor zover de aanleiding er toe hem te verwijten is, de kosten ervan te dragen onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 11.
 6. Klant is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Indien Leverancier aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of haar ondergeschikten.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen alsmede schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Vrijwaring

Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle schade die Leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde producten, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot:

 1. aanspraken van derden, werknemers van Klant daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van opdrachtnemer, die ter beschikking zijn gesteld van Klant en werken onder dienst toezicht of op diens aanwijzingen;
 2. aanspraken van derden, werknemers van Klant daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant of van een onveilige situatie van diens bedrijf.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier worden daaronder begrepen.
 2. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Leverancier opgeschort, indien Leverancier Klant hiervan binnen 24 uur na het ontstaan van de overmacht situatie, schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de overmacht, in kennis heeft gesteld. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 8 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Informatieplicht en geheimhouding

 1. Klant verklaart dat hij alle inlichtingen en informatie over de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor Leverancier, heeft verstrekt en zal verstrekken aan Leverancier en geen informatie heeft achtergehouden noch zal achterhouden.
 2. Klant erkent in het kader van (de uitvoering van) de overeenkomst in het bezit te kunnen komen van vertrouwelijke informatie van Leverancier. Deze vertrouwelijke informatie blijft de exclusieve eigendom van Leverancier en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, aan een derde worden verstrekt of anderszins worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de overeenkomst. 3. Klant zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen informatie over de relatie met Leverancier en/of zaken betreffende Leverancier waarvan hij uit hoofde van zijn relatie met Leverancier kennis draagt, verschaffen aan enige derde.

Artikel 15 Rechts- en formukeuze

 1. Op elke overeenkomst tussen Leverancier en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, worden voorgelegd.

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de Klant en zullen op een door Leverancier te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Klant kan de overeenkomst binnen veertien dagen, na mededeling van de wijziging, vanwege de wijziging, opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden van kracht worden.
 2. Indien één of meer bepalingen in de overeenkomst waar deze algemene leveringsvoorwaarden op van toepassing zijn van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijken, dan geldt het bepaalde in de overeenkomst.

[m]eat the master!

Scroll naar boven